Mã lỗi Fuji Xerox DocuCentre - IV 2060-3060-3065 (P1)

Chúng tôi cung cấp cho các bạn tham khảo tài liệu tra cứu mã lỗi máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre-IV 2060, tài liệu tra cứu mã lỗi của dòng máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre-IV 3060, tài liệu tra cứu mã lỗi của dòng máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre-IV 3065 . Troubleshooting photocopy Fuji Xerox DocuCentre IV 2060-3060-3065 Bảng mã có thể áp dụng cho cho máy Fuji Xerox workcentre 5335 khi báo lỗi

Tài liệu tra cứu mã lỗi nhằm giúp cho người dùng hoặc kỹ thuật xác định chính xác máy photocopy lỗi ở đâu, nguyên nhân nào gây nên để có phương án sửa chữa máy photo xerox chính xác nhất, hiệu quả nhất.

máy Fuji Xerox DocuCentre-IV 2060 báo lỗi

Khi máy Fuji Xerox DocuCentre IV 2060-3060-3065 bị lỗi trên màn hình sẽ hiển thị lỗi dạng XXX-XXX các bạn tra mã tương ứng với mã ở bảng dưới đây để biết máy bị lỗi gì.

Bảng tra mã lỗi Fuji Xerox DocuCentre IV 2060-3060-3065 Phần 1

Máy Fuji Xerox DocuCentre-IV 2060-3060-3065 báolỗi

CHAIN 5

005-121 DADF Feed Out Sensor On Jam
005-122 DADF Simplex/Side 1 Pre Regi Sensor On Jam
005-123 DADF Simplex/Side 1 Regi Sensor On Jam
005-125 DADF Regi Sensor Off Jam
005-131 DADF Invert Sensor On Jam on Inverting
005-132 DADF Invert Sensor On Jam
005-134 DADF Invert Sensor Off Jam on Inverting
005-135  DADF Side 2 Pre Regi Sensor On Jam
005-136  DADF Side 2 Regi Sensor On Jam
005-139 DADF Invert Sensor Off Jam
005-145 DADF Regi Sensor Off Jam on Inverting
005-146 DADF Pre Regi Sensor Off Jam
005-147 DADF Pre Regi Sensor Off Jam on Inverting
005-194,196 Size Mismatch Jam on No Mixed-Size
005-197 Prohibit Combine Size Jam
005-198 Too Short Size Jam
005-199 Too Long Size Jam
005-210 DADF Download Fail
005-275 DADF RAM Test Fail
005-280 DADF EEPROM Fail
005-305 DADF Feeder Cover Interlock Open
005-906 DADF Feed Out Sensor Static 
005-907 DADF Pre Regi Sensor Static 
005-908 DADF Regi Sensor Static Jam
005-913 DADF Invert Sensor Static Jam
005-915 DADF APS Sensor 1 Static Jam
005-916 DADF APS Sensor 2 Static Jam
005-917 DADF APS Sensor 3 Static Jam
005-940 DADF No Original Fail
005-941 DADF Not Enough Document
005-945 FS-Size Mismatch Jam on No Mixed-Size or SS Mixed-Size (Cont)
005-946 SS-Size Mismatch Jam on No Mixed-Size (Cont)
005-947 FS-Size Mismatch Jam on No Mixed-Size or SS Mixed-Size

005-948 SS-Size Mismatch Jam on 

CHAIN 71

071-100Tray 1Miss Pre Feed Jam 

071-105Regi Sensor On Jam (Tray 1) 

071-210Tray 1Lift Up Fail 

071-212Tray 1Paper Size Sensor Broken

CHAIN 72

072-100 Tray 2Miss Pre Feed Jam 

072-101 Tray 2Miss Feed Jam

072-105Regi Sensor On Jam (Tray 2) 

072-210Tray 2Lift Up Fail 

072-212Tray 2Paper Size Sensor Broken

072-900Feed Out Sensor 2 Static Jam 

CHAIN 73

073-101 Tray 3Miss Feed Jam

073-105Regi Sensor On Jam (Tray 3) 

073-210Tray 3Lift Up Fail 

073-212Tray 3Paper Size Sensor Broken

073-900Feed Out Sensor 3 Static Jam

CHAIN 78

078-101Feed Out Sensor 2 On Jam (2000 HCF Tray) 

078-102Regi Sensor On Jam (2000 HCF Tray)

078-216HCF Logic Fail 
CHAIN 91

091-313 CRUM ASIC Communication Fail 

091-314 CRU Fan Fail 

091-401Drum Cartridge Near Life

091-402Drum Cartridge Life Over

091-406Drum Cartridge Pre Near Life 

091-600 Temperature Sensor Fail 

091-601Humidity Sensor Fail

091-912Drum Not In Position

091-913 Drum Cartridge Life End 

091-914 Drum CRUM Communication Fail

091-915 Drum CRUM Data Broken 

091-916 Drum CRUM Data Mismatch 

091-921 Drum CRUM Not Position 

CHAIN 93

093-400 Toner Cartridge Near Empty 

093-406 Toner Cartridge Pre Near Empty 

093-912 Toner Cartridge Empty

093-916 Toner CRUM Not In Position

093-924 Toner CRUM Communication Fail 

093-925Toner CRUM Data Broken Fail 

093-926 Toner CRUM Data Mismatch Fail 

093-956Deve Install Mode Fail

093-959Deve Install Times Over Fail 

003-xxx FIP

003-760Scan Settings Error 

003-761Incorrect Paper Tray Size

003-763 Adjustment Chart Not Found

003-764Document insufficient (image overlay) 

003-780 Scan Image Compression Error 

003-795 AMS Limit Error 

003-930 Cannot scan over 300DPI 

003-931 Cannot scan over 400DPI 

003-932 Cannot scan 600DPI 

003-933 Next Documents Cannot scan over 300DPI

003-934 Next Documents Cannot scan over 400DPI

003-935 Next Documents Cannot scan over 600DPI

003-940 DAM memory insufficient 

003-941Page memory insufficient 

003-942 Document size Auto Detect error 

003-944Image repeat count fail

003-946Every direction difference (Copy APS)

003-947 Return Documents counts error 

003-948 Return Documents mismatch 

003-951 1job max page over

003-952 Return Documents Color mismatch 

003-955 Documents size exchange error

003-956 Documents size unknown error

003-963 No APS object Tray

003-965 ATS/APS No Paper (IITsc Detect) 

003-966 ATS/APS No Destination (IITsc) 

003-967 DADF APS No Destination

003-968 Punch position error 

003-969 Punch size error 

003-971 prevention code detect with the right to cancel 

003-972 Maximum Stored Page Over Flow 

003-973 Every direction difference

003-974 Next Original Specification 

003-976 FAX Line Memory Overflow (N up) 

003-977 Document Miss Match (Multi Scan)

003-978 Color Document Miss Mutch (Multi Scan) 

003-980 Staple position error 

003-981 Staple size error 

003-982 IITsc HDD access error 
005-xxx FIP

005-500 Write to DADF-ROM error detection (During DLD method) 

005-940 DADF No Original

005-941Doc number of sheets is insufficient

005-942 Doc fault loading on DADF

005-945 Document guide set mistake

005-946 Manuscript reading equipment obstacle detection 

005-947 Document guide set mistake 2
007-xxx FIP
007-954SMH size mismatch
007-959OHP kind mismatch (Not white frame OHP)
007-960Paper kind mismatch
007-969CentreTray full stack

CHAIN 10
010-338 Fusing On Time Fail
010-379Fusing Unit Hot Not Ready Return Time Fail
010-398Fusing Unit Fan Fail
010-420Fusing Unit Assy Near Life
010-421Fusing Unit Assy Life Over
CHAIN 41

041-310IM Logic Fail
041-324 MCU F1 Fuse Fail
041-325 MCU F2 Fuse Fail

041-326 MCU F3 Fuse Fail

041-327 MCU F4 Fuse Fail

041-328 MCU F5 Fuse Fail

041-329 MCU F6 Fuse Fail

041-330,331 MCU F7 Fuse Fail

041-340 MCU NVM (EEPROM) Data Fail

041-341 MCU NVM (EEPROM) Access Fail

041-342 MCU NVM (EEPROM) Buffer Fail

041-388 Marking Logic Fail
CHAIN 42
042-310 Main Motor Fail
042-323 Drum Motor Fail
042-400 Deodorant Filter Life End
CHAIN 45

045-310 Image Ready NG
045-311 Controller Communication Fail
CHAIN 47

047-211 Exit 1 OCT Home Fail

047-213Finisher Kind Mismatch
    
047-216Finisher Communication Fail
    
047-217 HCF Communication Fail

047-218 Tray Module Communication Fail

047-320All Destination Tray Broken
CHAIN 59
059-314 H/R STS Center Disconnection Fail

059-315 H/R STS Center Over Temperature Fail

059-316 H/R STS Rear Disconnection Fail

059-317 H/R STS Rear Over Temperature Fail

CHAIN 61

061-320 Polygon Motor Fail

061-325 No SOS Fail

CHAIN 62

062-277 IPS-DADF Communication Fail

062-300Platen Interlock Open
062-311IIT Software Logic Fail
062-342 CCD PWB Configuration Fail
062-345 IIT EEPROM Fail (IIT)
062-360Carriage Position Fail
062-362 X Hard Fail
062-371Lamp Illumination Fail
062-380 Platen AGC Fail
062-386 Platen AOC Fail
062-389 Carriage Over Run Fail
062-393 CCD PWB Sync Signal Fail
062-395 Trans PWB Power Cable Connection Fail
062-396 CCD Cable Connection Fail
062-397
IIT-Cont Video Cable Connection Fail
062-398
IIT-Cont I/O Cable Connection Fail
062-790
PreIPS X Recognition Fail

CHAIN 75

075-135 Regi Sensor On Jam (MSI)

CHAIN 77

077-101 Regi Sensor Off Jam

077-103Fusing Unit Exit Sensor Off Jam

077-106 Fusing Unit Exit Sensor On Jam

077-109 Exit 2 Sensor On Jam 

077-113 Exit 2 Sensor Off Jam 

077-129 Regi Sensor On Jam (Duplex Wait)

077-130 Regi Sensor On Jam (Duplex Direct)

077-131 Duplex Path Sensor On Jam 

077-211 Tray Module Kind Mismatch 

077-212 Tray Module Reset Fail

077-214Tray Module Logic Fail

077-300Front Cover Interlock Open

077-301 L/H Cover Interlock Open 

077-305 Tray Module L/H Cover Interlock Open 

077-307 Duplex Cover Open 

077-308 L/H Upper Cover Open 

077-309 L/H Lower Cover Open 

077-314 P/H Module Logic Fail

077-900 Regi Sensor Static Jam 

077-901Fusing Unit Exit Sensor Static Jam

077-902Exit 2 Sensor Static Jam

077-907 Duplex Path Sensor Static Jam

017-xxx FIP

017-700ThinPrint Connection Timeout Fail 

017-701ThinPrint Connection Fail 

017-702ThinPrint Invalid Data Fail 

017-703 ThinPrint Over Maximum Data Size Fail 

017-704ThinPrint Internal Fail 

017-705ThinPrint SSL Authentication Invalid Certification Fail 

017-706ThinPrint SSL Authentication Before Expiration Fail 

017-707ThinPrint SSL Authentication Expired Fail 

017-708ThinPrint SSL Authentication Misrepresentation Fail 

017-709ThinPrint SSL Fail 

017-710 SIP Mismatched Media Type Fail

017-711 SIP Redirect Response Fail 

017-712 SIP Session Timeout Fail 

017-713Start TLS Unsupported Fail

017-714 SMTP Over SSL Fail 

017-715SSL Cert Untrusted Fail 

017-716SSL Cert Date Invalid Fail 

017-717SSL Server Cert Expired Fail 

017-718SSL Server Cert Invalid Fail 

017-719 SMTP Over SSL Internal Fail 

017-720Contract Type Fail 

017-721 Geographic Region Fail

017-722Total Impressions Over Fail 

017-723 DocuWorks Unsupported character Fail 

017-731 POP Server Not ConnectFail 

CHAIN 74

074-101 Tray 4Miss Feed Jam

074-102 Feed Out Sensor 2
On Jam (Tray 3/4)

074-103 Feed Out Sensor 3
On Jam (Tray 4)

074-105Regi Sensor On Jam (Tray 4) 

074-210Tray 4Lift Up Fail 

074-212Tray 4
Paper Size Sensor Broken

074-900Feed Out Sensor 4Static Jam 

CHAIN 92

092-315ATC Fail 

092-323Disp Fail 

092-656ATC Average Fail

092-660ATC Amplitude Fail 

011-xxx FIP

011-941 MBX #01 Bin Full Stack 

011-942 MBX #02 Bin Full Stack 

011-943 MBX #03 Bin Full Stack 

011-944 MBX #04 Bin Full Stack 

011-945,946,947,948,949,950 MBX #05 Bin Full Stack 

012-xxx FIP

012-500 Write to Finisher/MACS-ROM err detection (During DLD method)

012-911 Stacker Lower Safety

012-914Stacker Tray Staple Set Over

012-965Stapler Pin near empty 

012-966 Scratch Sheet Compile 

012-969IOT Center Tray Full

016-xxx FIP

016-210 SWOption Fail(HDD Not Exist) 

016-211 SWOption Fail(SysMemory Low)

016-212 SWOption Fail(PageMemory L) 

016-213SWOption Fail(Printer CARD Not Exist) 

016-214 SWOption Fail

016-215,216  SWOption Fail

016-217 SW Option Fail (Controller ROM not Printer kit) 

016-218 PS KIT Not Exist for XDOD

016-219 License is required (Printer Kit)

016-220 S2X unrecoverable error

016-221 S2X communication error 

016-222 S2X self-diag error 

016-223 S2X SDRAM Error 

016-224 S2X PCI Reg Error

016-225 S2X ROM CheckSum Error 

016-226 S2X IIT Connection Error

016-227 S2X DDR Error
016-228 S2X Image Processing Error 

016-229 SW Option Fail

016-230 License is required ( Image Kit) 

016-231 SW Option Fail 

016-232 MRC HW Initialize Error

016-233 SW Option Fail (USB Host Not) 

016-234 XCP Out of Memory Error

016-235 XCP Internal Error

016-236 XCP not active
016-237 Auth plugin not active
016-238 Custom svc not active
016-239 Auth contents not exist
016-240 S2X NVM CheckSum Fail
016-241 SW Option Fail (SIP_FAX Not)
016-242 System GMT Clock Fail
016-310 ssmm Job Log Full
016-311 No Scanner that Should Be
016-312 SWOptionFail
016-313 Hybrid WaterMark setting mismatch
016-314 SW Option Fail 
016-315 IIT Interface Fail
016-316 Page Memory Not Detected
016-317 Page Memory Broken- Standard
016-318 Page Memory Broken- Option
016-319 Long Boot Diag IIT Interface Fail
016-320 Document Formatter Fatal Error
016-321 Fax Module Error
016-322 JBA Account Full
016-323 B-Formatter Fatal Error
016-324 Scheduled Image Overwrite
016-325 Using Personal Certificate
016-326 Cont-UI Cable Connection Fail
016-327 BackPlane Connection Fail
016-328 Cont-MCU Cable Connection Fail
016-329 Long Boot Diag Page Memory Not
016-330,332 Cont System Memory Fail-1
016-333,334 Long Boot Diag Page Memory 
016-335 Cont ProgramROM Fail-1
016-336 Cont ProgramROM Fail-2
016-337 Cont ProgramROM Fail-3
016-338 Cont FontROM Fail-1
016-339 Cont FontROM Fail-2
016-340 Cont FontROM Fail-3
016-341 Cont FontROM Fail-4
016-342 Cont RTC Fail
016-343 Long Boot Diag Timer Fail
016-345 Cont NV-Memory Fail
016-346 Cont A4FAX Modem Diagnosis 
016-347 Cont PageMemory Fail
016-348 Cont PageMemory Fail-2
016-349 Cont MAC Address Data Fail
016-350 Cont SEEP-ROM Fail-1
016-351 Cont SEEP-ROM Fail-2
016-360,361,362 Cont UI Fail-2

016-363 Cont LyraCard Fail
016-364 Cont USB20 Host Fail
016-365 Cont USB20 Device Fail
016-366 Cont HDD Fail-1
016-367 Cont HDD Fail-2
016-368 Cont Torino Fail
016-369 Cont S2X PWB Fail
016-370 Cont Fail
016-371 Cont USB11 Host Fail
016-372 Cont HDD FileSystem Fail-A
016-373 Cont HDD FileSystem Fail-B
016-374 Cont HDD FileSystem Fail-C
016-375Cont HDD FileSystem Fail-D
016-376 Cont HDD FileSystem Fail-E
016-377 Cont HDD FileSystem Fail-F
016-378 Cont HDD FileSystem Fail-G
016-379 Cont HDD FileSystem Fail-H
016-380 Cont HDD FileSystem Fail-I
016-381 Cont HDD FileSystem Fail-J
016-382 Cont HDD FileSystem Fail-P
016-400 8021x authentication failure
016-401 8021x EAP type not supported
016-402 8021x authentication failure by timing out
016-403 8021x certificate failure
016-404 8021x inside failure
016-405 Certificate DB File error
016-406 8021x client certificate failure
016-407 XCP Plugin Secrity Exception
016-408 XCP Invalid Plugin
016-409 XCP Plugin Version Incompatible
016-410 P_PLUGIN_PROPERTY_INVALID
016-411 P_UNSUPPORTED_CLASS_VERSION
016-412 XCP Plugin Misc Error
016-413 Couldnt detect proxy server automatically
016-414 Couldnt connect to Xerox server or
016-415 Connection to Xerox server has timed out
016-416 An invalid state message received from server
016-417 Invalid network settings were found
016-450 SMB Host name duplicated
016-453 Dynamic DNS - IPv6 NG
016-454 DNS renewal failure of dynamic
016-455 SNTP server time out
016-456 SNTP time asynchronous
016-461 Under non-transmitted image log stagnation
016-500 Write to Cont-ROM error detection (During DLD method)
016-501 Write to S2X-ROM error detection

016-503 SMTP Server Fail for Redirector
016-504 POP Server Fail for Redirector
016-505 POP Authentication Fail for Redirector
016-506 Image Log HDD Full
016-507 ImageLog Send Fail01
016-508 ImageLog Send Fail02
016-509 ImageLog No Send Rule01
016-510 ImageLog No Send Rule02
016-511 ImageLog Invalid Send Rule01
016-512 ImageLog Invalid Send Rule02
016-513 SMTP server reception error
016-514 XPS Error
016-515 XPS Short of Memory
016-516 XPS PrintTicket description error
016-517XPS Booklet Illegal Color Mode Change
016-518PS Booklet Conflict WM
016-519Device DV - Reached Limit
016-520 MRC HW Job Error
016-521SmartCard Not Found
016-522,523,524,525,526,527 LDAP SSL error 112
016-528 SmartCard Not Auth
016-529 Remote Download server timeout
016-533Kerberos Attestation protocol error 37
016-534Kerberos Attestation protocol error 41,42
016-535 Remote Download file access error
016-536 Host name solution error in Remote Download
016-537 Remote Download server connection error
016-538Remote Download file write error
016-539Kerberos Attestation protocol error other
016-543Attestation Agent error 543
016-545Attestation Agent error 545
016-546Attestation Agent error 546
016-548Attestation Agent error 548
016-553Attestation Agent error 553
016-554 Attestation Agent error 554
016-555Attestation Agent error 555
016-556Attestation Agent error 556
016-557Attestation Agent error 557
016-558Attestation agent error 558
016-559 Remote Download parameter error
016-560Attestation Agent error 560
016-562ADetected user duplication, in a cert agent
016-563 ImageLog Memory Full (Exp Kit)
016-564Remote Download Server Authentication Failed
016-565Backup Restore Error
016-566 Backup Restore Condition Error
16-567 Backup Capacity Full
016-568Backup Restore Failed
016-569 Attestation Agent error 569
016-570 Job ticket out of memory
016-571 Job ticket wrong param
016-572 Job ticket media error
016-573 Job ticket parse error
016-574 Host name solution error in FTP
016-575 DNS server un-sets up in FTP
016-576 Server connection error in FTP
016-577 Problem in FTP service
016-578 Login name or a password error in FTP
016-579Scanning picture preservation place error in FTP
016-580File name acquisition failure from FTP server
016-581File name suffix limit over in FTP
016-582File creation failure in FTP
016-583Lock folder creation failure in FTP
016-584 Folder creation failure in FTP
016-585File delete failure in FTP
016-586Lock folder delete failure in FTP
016-587 Folder delete failure in FTP
016-588Data write-in failure to FTP server
016-589 Data read failure from FTP server
016-590 Data reading failure from FTP 
016-591FTP scan filing policy injustice
016-592 NEXTNAMEDAT file access error
016-593 Internal error in FTP Scan
016-594TYPE command failure in FTP
016-595PORT command failure in FTP
016-596 CDUP command failure in FTP
016-597 Same name file exists in FTP 
016-598 Email message size over
016-599 Email message size over
016-600KO Authentication Locked
016-601Illegal Access Detection
016-603HDD not found Fail
016-604Created debug-log by System
016-605Created debug-log by ExtCont
016-700Password is under minimum 
016-701 Out of ART EX Memory
016-702Out of Page Buffer
016-703Email To Invalid Box
016-704Mailbox is Full
016-705Secure Print Fail
016-706 Max User Number Exceeded
016-707Sample Print Fail
016-708HD Full by Annotation/Watermark 
016-709 ART EX Command Error
016-710Delayed Print Fail
016-711Email transmission size limit over
016-712 Under PANTHER Capacity
016-713 Security Box Password Error
016-714Security Box is not Enable
016-715 ESCP Form Invalid Password
016-716 TIFF Data Overflow
016-717Fax/Internet FAX Send Result Not Found
016-718 Out of PCL6 Memory
016-719 Out of PCL Memory
016-720 PCL Command Error
016-721 Other Error
016-722 Job cancel by staple position NG
016-723 Job cancel by punch position NG
016-724 Complex Position Error of Staple and Punch
016-725B-Formatter Library Image Conversion Error
016-726 PDL Auto Switch Fail
016-727 0-page document is unstorable in a MailBox
016-728 Unsupported TIFF Data
016-729 TIFF Data Size too Big
016-730 Unsupported ART Command
016-731 Invalid TIFF Data
016-732 Form not registerd
016-733 Destination address resolution error
016-734 Simple transmittion report invocation error
016-735 Updating Job Templete
016-736 Remote directory lock error
016-737Remote lock directory remove error
016-738 PS Booklet Illegal OutPut Size
016-739 PS Booklet Document Output Miss
016-740 PS Booklet OutPut Tray Miss
016-741 Download Mode NGJob Fail
016-742 Download Data Product ID Mismatch
016-743 Device Model/Panel Type Error
016-744 Download Data CheckSum Error
016-745 Download Data XPJL Fatal Error
016-746 Unsupported PDF File
016-747 No memory for drawing annotation
016-748 HD Full
016-749 JCL Syntax Error
016-750 Print job ticket description error
016-751 PDF Error
016-752 PDF Short of Memory
016-753 PDF Password Mismatched
016-754 PDF LZW Not Installed
016-755 PDF Print Prohibited
016-756,757,758,759 Auditron - Prohibit Service
016-760 PS Decompose failure
016-761 FIFO EMPTY
016-762 Print LANG Not Installed
016-763 POP server is not found
016-764 SMTP Server Connect Error
016-765 SMTP Server HD Full

016-766 SMTP Server File System Error
016-767Invalid E-mail Address
016-768 Invalid Sender Address
016-769 SMTP Server Unsupported DSN
016-770 The direct fax function is canceled 
016-771,772 Scan Data Repository ERR
016-773 Invalid IP Address
016-774 HD Full - Compression Convert
016-775HD Full - Image Convert
016-776 Image Convert ERR
016-777 HD Access ERR-Image Convert
016-778 HD Full - Scan Image Convert
016-779 Scan Image Conversion Error
016-780 HD Access ERR-Image Convert
016-781 Server Connect ERR
016-782 Server Login ERR
016-783 Invalid Server Path
016-784 Server Write ERR
016-785 Server HD Full
016-786 HD Full-Scan Write ERR
016-787 Invalid Server IP ADD
016-788 Retrieve to Browser Failed
016-789 HD Full - Job Memory
016-790 Email fragment over
016-791 File Retrieve Fail
016-792 Specified Job Not Found
016-793 MF I/O HD Full
016-794 MediaReader:Media No Insert
016-795 MediaReader:Format Error
016-796 Document insert operation error
016-797 MediaReader:Image File Read Er
016-798 No TrustMarking Option
016-799PLW Print Instruction Fail
016-910Required Resource Not Ready 
016-911 Multi-Paper Required On A Single 
016-940 Duplex Mix Size NG
016-941 Booklet Duplex Mix Size NG
016-942 Page Delete Duplex Mix Size NG
016-943 Insert doc Duplex Mix Size NG
016-944 Document merge NG
016-945Insert doc Duplex print NG
016-946 Insert doc NG
016-947APS No Destination Error
016-948 Small Book action NG
016-949 Insert Mix doc NG
016-981,982 HDD access error
016-983 Image Log HDD Full
016-985 Data size over flow

Bảng tra lỗi máy Fuji Xerox DocuCentre-IV 2060-3060-3065 Phần 2 xem tại đây

Bảng tra lỗi máy Fuji Xerox DocuCentre-IV 2060-3060-3065 Phần 3 xem tại đây

 

Từ khóa tìm kiếm: xerox IV 2060 báo lỗi, mã lỗi xerox IV 2060, tra mã lỗi xerox IV 2060, tra mã lỗi máy photocopy xerox IV 2060, xerox IV 3060 báo lỗi, mã lỗi xerox IV 3060, tra mã lỗi xerox IV 3060, tra mã lỗi máy photocopy xerox IV 3060, xerox IV 3065 báo lỗi, mã lỗi xerox IV 3065, tra mã lỗi xerox IV 3065, tra mã lỗi máy photocopy xerox IV 3065

Người viết bài: Nguyễn Công

Ngày tạo: 01/12/2019

Lượt xem: 235

Lựa chọn đánh giá

Tổng số đánh giá: 6

Điểm đánh giá: 5

0988553353